W jakich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z usług laboratorium inżynierii lądowej?

Badania geologiczne i badania gruntu przeprowadzane przez laboratorium inżynierii lądowej są wymagane przy wielu inwestycjach budowlanych, w tym w trakcie tworzenia i realizacji projektów budowy dróg czy instalacji kubaturowych. Posiadanie odpowiednich badań terenu jest wymagane prawnie z uwagi na skalę działań i niezbędnych zmian środowiskowych, jakich budowanie nowych dróg może wymagać. Przeprowadzane badania mogą być zlecone przez producentów, wykonawców robót oraz inwestorów, których celem będzie upewnienie się że jakość dostarczonych materiałów oraz przygotowanie terenu są odpowiednie dla realizowanej inwestycji. Czym jeszcze może zajmować się laboratorium inżynierii lądowej i jakie badania geologiczne oraz badania gruntu należy przeprowadzić na potrzeby budowania dróg i instalacji kubaturowych?

Najważniejsze badania geologiczne przy budowaniu dróg

Budowanie dróg, podobnie jak wiele innych dużych inwestycji budowlanych, wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności już na etapie przygotowywania terenu pod realizację inwestycji. W Polsce, w zakresie budowy dróg, najważniejsze wymagania przedstawiane są przez GDDKiA, która przedstawiła konkretne wytyczne w zakresie obowiązkowych badań podłoża budowlanego, oceny statyczności skarp i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego oraz monitoringu podłoża i elementów konstrukcyjnych przy realizacji projektów drogowych. Wszystkie powyższe aspekty mogą i powinny zostać sprawdzone przez doświadczonych inżynierów z laboratorium inżynierii lądowej, zdolnych zweryfikować prawidłowość wszystkich parametrów gruntu i materiałów budowlanych przed podjęciem realizacji projektu drogowego.

Wymagania GDDKiA są zgodne z aktualnym stanem prawnym, ale skupiają się szczegółowo na wymaganiach przy budowie dróg, a nie ogólnych wymogach dla budownictwa. Wprowadzają katalog zalecanych metod badawczych i minimalny zakres badań polowych i laboratoryjnych niezbędnych do prawidłowej oceny przydatności gruntu pod budowę.

Przy realizacji projektów drogowych czy instalacji kubaturowych niezbędne jest precyzyjne zadbanie o jakość i przygotowanie gruntu pod budowę – prowadzone na tym polu badania w zakresie statyczności skarp i zboczy, oceny jakości i stabilności podłoża budowlanego, badania geologiczne czy stały geomonitoring dają bieżący wgląd w przygotowanie gruntu pod każdą planowaną inwestycję.

Jakie badania można zlecić w laboratorium inżynierii lądowej?

Wśród najpopularniejszych usług oferowanych przez laboratoria inżynierii lądowej pojawiają się przede wszystkim badania geologiczne gruntów oraz materiałów przeprowadzane na potrzeby realizacji projektów budowy dróg oraz instalacji kubaturowych, w tym badania:

  • kruszyw,
  • betonów,
  • mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • materiałów budowlanych

pod kątem ich zgodności z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. W zależności od potrzeb inwestora zlecającego badania, laboratorium inżynierii lądowej może zapewnić kompleksowe wsparcie w przygotowaniu inwestycji na gruncie wykonywania badań, ocen stanu technicznego i ekspertyz niezbędnych do realizacji projektów, a także zająć się bieżącą kontrolą realizacji inwestycji.

Działania z zakresu geologii inżynierskiej, niezbędne przy realizacji inwestycji drogowych obejmują m.in. kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Planując prowadzenie dróg na danym obszarze, już na poziomie tworzenia pierwszych projektów i planów należy brać pod uwagę warunki terenu pozwalające na łatwe poprowadzenie drogi lub utrudniające jej wykonanie na określonych odcinkach. Korzystając z usług laboratorium inżynierii lądowej możesz zlecić przeprowadzenie badań gruntu i opinii geotechnicznych, wykonanie oceny przydatności gruntów oraz skorzystać z kompleksowego nadzoru geologicznego i geotechnicznego obszaru, na którym będzie realizowana inwestycja.

Badania geologiczne gruntów

Kto i kiedy powinien zdecydować się na przeprowadzenie badań geologicznych?

Specjalizacją laboratorium inżynierii lądowej są badania gruntów, kruszyw i betonów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych niezbędne do realizacji projektów związanych z infrastrukturą drogową i kubaturową oraz instalacjami naziemnymi. Przeprowadzenie takich badań należy więc zlecić przede wszystkim wtedy, gdy planowana realizacja dotyczy budowania drogi lub powstawania instalacji kubaturowej – testy przeprowadzone przez laboratorium pozwolą zweryfikować jakość, bezpieczeństwo i solidność wykonania wykorzystywanych materiałów odraz odpowiednie przygotowanie gruntów pod realizowaną inwestycję. Realizacją badań może zająć się każda jednostka oferująca usługi laboratorium inżynierii lądowej, przy czym największym zaufaniem cieszą się zdecydowanie akredytowane jednostki certyfikujące takie jak Bureau Veritas, które dzięki swojej wszechstronnej specjalizacji, wieloletnim doświadczeniu i doskonałemu przygotowaniu technicznemu są w stanie zapewnić najwyższą dokładność i wiarygodność badania gruntu.