Kto potrzebuje uprawnienia SEP?

Zanim powstało sep, czyli Stowarzyszenie Polskich Elektryków, elektryce zrzeszali się w ramach organizacji ogólnotechnicznych. Pod koniec XIX wieku zaczęły tworzyć organizacje skupiające w swoich szeregach tylko i wyłącznie elektryków. Samo stowarzyszenie otrzymało nazwę, jakiej używają po dziś dzień, w 1919 roku. Wtedy też powołano pierwszego prezesa oraz zarząd tymczasowy. Po dziś dzień organizacja integruje elektryków z całej Polski. Stowarzyszenie ma na celu ciągłe stymulowanie rozwoju elektryki oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju. Jest to organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym, która działa na rzecz użytku społecznego.

SEP w praktyce

Sep obejmuje szeroki zakres dziedzin, między innymi: elektrotechnikę, elektroenergetykę, elektrykę, automatykę, telekomunikację, radiotechnikę oraz inne dziedziny pokrewne. Organizacja działa nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. Sep, jako organizacja ma na celu współpracę z administracją rządową czy samorządami oraz innymi instytucjami czy organizacjami. Wykonuje zadania, które zleca organ administracji publicznej. Prowadzą kursy i szkolenia z zakresu swojej działalności, organizują egzaminy i nadają uprawnienia zawodowe. Służą pomocą prawną swoim członkom w razie naruszenia ich interesów zawodowych czy materialnych. Członkami sep może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Organizacja wyróżnia trzy rodzaje członkostwa: wspierające, honorowe i zwyczajne. Już ponad 100 członków wystarczy, aby otworzyć oddział, ale oprócz tego musi być zapewnione samofinansowanie. Uprawnienia sep Wrocław można zdobyć przez ukończenie szkolenia lub specjalnego kursu. Na takich szkoleniach można zarówno uzyskać uprawnienia lub je odnowić. Są to kursy elektryczne, tak zwane uprawnienia sep do 1kV lub powyżej. Po ukończeniu kursu trzeba zdać egzamin kwalifikacyjny, który opracowuje Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP. Egzaminy są podzielone na dwie kategorię D i E. Kategoria D obejmuje wiedzę dozoru w zakresie elektroenergetycznym. Przeznaczona jest dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących takie prace jak: naprawy kontrolno-pomiarowe, konserwacje i obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

sep

Osoby, które chcą zdobyć takie uprawnienia i zdać egzamin muszą wykazać się ogromną wiedzą i znajomością przepisów i norm. Ponadto muszą znać zasady postępowania w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń. Kategoria E obejmuje wiedzę z zakresu eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym. Kategoria ta jest dla osób zajmujących się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Wykonują pracę przy obsłudze, konserwacji czy naprawie. Oczywiście szczegółowa tematykę egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych potrzebnych do zdobycia uprawnień w konkretnej kategorii. Osoba, która decyduje się przystąpić do egzaminu powinna wykazać się znajomością postanowień ustawy z 1997 roku, zwanej „Prawo Energetyczne” i jej rozporządzeń wykonawczych.