Skuteczna ochrona informacji z ISO 27001

Obowiązujący od wielu już lat standard ISO 27001 jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych sposobów na zagwarantowanie pełnej kontroli nad bezpieczeństwem informacji w firmie, bez względu na to pod jaką postacią informacje te występują i jakie mają znaczenie dla całkowitego bezpieczeństwa firmy.

Informacja jest bez wątpienia jednym z najważniejszych aktywów każdego biznesu, bo to właśnie dzięki niej możliwe jest prowadzenie jakichkolwiek transakcji z klientami, budowanie planów, opracowywanie strategii czy dokumentowanie procesów.

Ochrona informacji powinna być w związku z tym jednym z najważniejszych zadań każdej firmy, która chce odnieść jakikolwiek sukces na rynku. Jak jednak wpływa na to sama norma ISO 27001 i w jaki sposób wdrożenie opartego o nią systemu zarządzania może zwiększyć ochronę kluczowych informacji w dobie powszechnej cyfryzacji danych?

ISO 27001 – bezpieczeństwo informacji w firmie

Wiele firm postanowiło wzmocnić poziom zabezpieczeń informacji w swojej firmie w związku z wdrożonym w 2018 roku w Europie Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)[1], jednak ci którzy o istocie właściwej ochrony wrażliwych dla siebie informacji byli świadomi od dawna nie mieli ze sprostaniem nowym przepisom większych problemów.

Znane zarówno w branży IT, jak i w wielu innych silnie nasyconych informacjami i danymi branżach standardy ISO 27001 stanowią fundament do budowy najbardziej zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, gwarantując dzięki wdrażanym zasadom możliwość utrzymania wysokiego poziomu ochrony danych nawet w obliczu sytuacji kryzysowej.

Mianem informacji nie należy określać jedynie poufnych danych klientów czy pracowników, zapisanych w formie papierowej lub cyfrowej w firmowym archiwum – informacja to wszystko, co może dotyczyć funkcjonowania firmy i w razie dostania się w niepowołane ręce oznaczać dla niej różnorodne problemy. Informacje trzeba chronić skutecznie, a ISO 27001 jest na to skutecznym sposobem.[2]

Podstawowe założenia i wymogi ISO 27001

ISO 27001 to norma systemowa, która z założenia skupia się na wprowadzaniu jasnych i przejrzystych zasad dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, ustanawiając najlepsze praktyki dla działania firmy bez względu na jej rozmiar, branżę działalności czy liczbę danych, jakimi operuje na co dzień.

Główną kwestią, na jakiej skupia się norma ISO 27001 jest oczywiście konieczność odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz świadoma identyfikacja zagrożeń występujących na różnych obszarach działalności firmy, mogących skutkować utratą bezpieczeństwa informacji i potencjalnym ryzykiem ich utraty.

Firma powinna nie tylko doskonale znać zakres swoich działań operacyjnych i przyjrzeć się wszystkim obszarom własnej działalności, ale też na bieżąco dostrzegać wszystkie punkty w których informacja może być jednostką zagrożoną i tym samym wymagającą wzmocnienia linii zabezpieczeń.

ISO 27001 kładzie też nacisk na ciągłe doskonalenie firmy, prowadzące do jej zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju, wpisując się tym samym w zamysł wielu innych standardów ISO i dopasowując się do nich tak, że wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji nie będzie kolidowało z innymi stosowanymi już systemami i normami. Zgodnie z ISO 27001 ciągły rozwój będzie opierał się na wspomnianym już dążeniu do identyfikacji źródeł zagrożenia we wszystkich obszarach działań firmy i jego minimalizacji, ale też na wdrażaniu zupełnie nowych rozwiązań w oparciu o nowe zasady zarządzania bezpieczeństwem, które już od początku gwarantują pełną ochronę informacji.

ISO 27001 wymaga, by w proces wdrażania normy i stosowania się do jej zasad zaangażować wszystkich, w tym także wyższe kierownictwo, a same zasady normy wprowadzać we wszystkich obszarach działania firmy, pamiętając zarówno o jej kontekście wewnętrznym jak i zewnętrznym.

W jaki sposób ISO 27001 pomaga chronić Twoje informacje?

Norma ISO 27001 proponuje bardzo zorganizowane i usystematyzowane podejście do kwestii zarządzania bezpieczeństwem informacji, a jej poszczególne wymogi i promowane przez normę idee zostały oparte o najlepsze praktyki biznesowe pozwalające na kontrolowany i zrównoważony rozwój każdej firmy.

Jako że ISO 27001 może zostać zastosowane jako schemat do stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dowolnej firmy z dowolnej branży, o uzyskanie certyfikatu ISO 27001 stara się obecnie coraz więcej mniejszych i większych przedsiębiorców. Certyfikat ISO 27001 jest uznawany obecnie za najważniejszy tego typu dokument na arenie międzynarodowej, stanowiąc wyraźną przepustkę do rynku i działalności ogólnoświatowej. Wdrożenie systemu opartego na zasadach ISO 27001 nie jest przy tym wyłącznie podyktowane chęcią zdobycia formalnego potwierdzenia najwyższej formy ochrony informacji, ale przede wszystkim chęcią zbudowania solidnej bazy organizacyjnej dla całej firmy, wpływającej bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo jej działań.

Standard ISO 27001 pozwala ujednolicić i ułatwić zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie, dając do zrozumienia każdemu zaangażowanemu w jej rozwój pracownikowi jak ważne mogą być w tej kwestii nawet małe, pojedyncze działania i prawidłowe schematy ich wykonywania. Nagłe przystosowanie firmy do wymogów normy może być trudne, dlatego też sam proces jest pracochłonny i często powiązany z licznymi błędami popełnianymi w trakcie wdrażania nowych zasad. Ważne jednak, by dążyć do ciągłego doskonalenia, bo to właśnie dzięki świadomości zagrożeń i umiejętności ich eliminacji zanim się pojawią powoduje, że ISO 27001 pozwala skutecznie ochronić informacje Twojej firmy.[3]

ISO 27001 – szkolenie dla firm i audytorów

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 wymaga głębokiej wiedzy z zakresu normy, jej wymogów, a także samych kwestii bezpieczeństwa informacji we współczesnym świecie. Z tego też powodu coraz większe grono przedsiębiorców korzysta z organizowanych przez Akredytowane Jednostki Certyfikujące szkoleń, które nie tylko uświadamiają o konieczności ochrony bezpieczeństwa informacji i wpływie wymogów ISO 27001 na jej poziom w firmie, ale też pozwala zrozumieć w jaki sposób możliwe jest wprowadzenie nowych zasad w sposób bezpieczny, zrównoważony i prowadzący do najbardziej zadowalających efektów.

W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno osoby z wyższego szczebla kierowniczego mające decydujący wpływ na przebieg procesu wdrażania nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie, jak i osoby odpowiedzialne za kontrolowanie tego procesu, a więc wszyscy audytorzy wewnętrzni i wiodący.

Audyty to jeden z kluczowych elementów wdrażania norm ISO 27001.

To właśnie dzięki nim możliwe jest określenie luk, a więc obszarów wymagających dalszej poprawy w celu osiągnięcia zgodności z nową normą. Audyty takie warto prowadzić regularnie – ich rola nie ogranicza się do formalnego potwierdzenia zgodności z normą, ale też własnego, wewnętrznego upewnienia się o prawidłowości działania firmy. To doskonałe narzędzie do pracy i sposób na pełną kontrolę zrównoważonego rozwoju. Ten, w kontekście bezpieczeństwa informacji jest niezwykle istotny i często to właśnie dążenie do szybkiego sukcesu jest przyczyną zawodzenia systemów ochrony danych.

[1] https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1076816,rodo-ochrona-danych-osobowych-wdrozenie-iso-27001.html

[2] https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-ryzykiem/iso-iec-27001/

[3] https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html