Rola audytora energetycznego we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii w sektorze przemysłowym

Audytor energetyczny to osoba uprawniona do wykonania audytu energetycznego budynku celem dokonania oceny stanu użytkowania energii i określenia możliwości jego poprawy. Wszystkie podejmowane przez tego specjalistę działania dążą do znalezienia konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych, mogących posłużyć optymalizacji zużycia energii w danym obiekcie.

Rola audytora energetycznego i audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

Rolą audytora energetycznego jest przeprowadzenie stosownego audytu w przedsiębiorstwie. Jego najważniejszym elementem jest obliczenie mocy i zapotrzebowania na energię. W czasie działań audytowych audytor zbiera dane na temat obiektu, ocenia istniejący stan i poszukuje możliwych sposobów jego poprawy. Następnie opracowuje stosowny raport, w którym zostają zawarte konkretne rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne, służące optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie i obniżenia związanych z jej zużyciem kosztów. Sporządzony raport audytu energetycznego zostaje później przekazany zleceniodawcy, który podejmuje decyzję o wdrożeniu proponowanych rozwiązań. Dzięki pracy audytora energetycznego jednostka posiadająca władzę decyzyjną w przedsiębiorstwie zyskuje wiedzę na temat stanu użytkowania energii w danym obiekcie i zostaje poinformowana o możliwościach jego poprawy. Regularne przeprowadzanie audytów pozwala między innymi: 

 • potwierdzić zgodności z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, 
 • określić wykorzystanie energii przez przedsiębiorstwo i dostrzec ewentualne błędy ukryte w procesach, 
 • przeprowadzić analizę bieżących kosztów prowadzenia działalności pod kątem mediów i zaangażowanych procesów technologicznych, 
 • określić i zaplanować niezbędne modernizacje pozwalające na wzrost efektywności energetycznej, 
 • wdrożyć system zarządzania zasobami zgodnie z normą ISO 50001, co pozwala uzyskać przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją i osiągnąć wymierne korzyści finansowe w postaci oszczędności. 

Audytor energetyczny może również dokonać oceny możliwości wdrożenia OZE w przedsiębiorstwie. Na podstawie przeprowadzonych prac audytowych identyfikuje korzyści finansowe i ekologiczne zastosowania tego typu rozwiązania, a także ocenia wydajność inwestycji. 

Jak audytor energetyczny może wspierać przedsiębiorstwa przemysłowe we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii? 

Audytor energetyczny jest w stanie wskazać rozwiązania najbardziej optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji i oszczędności energii. Przeprowadza on analizę zużycia mediów na przełomie ostatnich dwóch lat, a także ocenę zapotrzebowania na energię w zależności od jej przeznaczenia. Może on również określić stosowane taryfy i wielkość mocy zamówionej energii elektrycznej, ciepła i gazu wraz z analizą możliwości ich zmiany. Na tej podstawie audytor energetyczny jest w stanie zasugerować wdrożenie stosownych rozwiązań umożliwiających obniżenie zapotrzebowania energetycznego i redukcję wydatków w tym zakresie. Dzięki zebranym w czasie audytu danym ekspert może polecić jednostce decyzyjnej w przedsiębiorstwie najlepszy system wykorzystujący odnawialne źródła energii – panele słoneczne, turbiny wiatrowe i instalacje biogazu. Bierze przy tym pod uwagę przede wszystkim: 

 • ekonomiczną zasadność inwestowania w poszczególne rodzaje OZE, 
 • późniejszy wpływ OZE na koszt ogrzewania i uzyskania energii, 
 • analizę wszelkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji, 
 • późniejsze określenie stopy zwrotu inwestycji. 

Audytor energetyczny posiada również niezbędne kwalifikacje pozwalające mu na ocenę lokowania inwestycji w OZE. Jest w stanie przeprowadzić ewaluację lokalizacji pod względem logistycznym i pod kątem dostępności podłączenia do sieci średniego napięcia. Audytor energetyczny bierze pod uwagę wiele czynników warunkujących powodzenie przebiegu inwestycji, w zależności od rodzaju odnawialnego źródła energii. Są to przede wszystkim: 

 • stan prawny terenu, 
 • stan formalny terenu, 
 • odległość zabudowań mieszkalnych, 
 • stan krajobrazu, 
 • obecność zadrzewień. 

energia odnawialna

Kurs audytora energetycznego 

Kursy audytora energetycznego organizowane są przez profesjonalny ośrodek szkoleniowy Bureau Veritas. Pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, prezentując ciekawe przykłady i najczęściej spotykane sytuacje. Przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie w zakresie budownictwa lub energetyki i nie były karane. Uczestnicy kursów: 

 • zapoznają się ze standardem ISO 50001 i uczą się wykorzystywania go w praktyce, 
 • zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi Systemu Zarządzania Energią, 
 • zdobywają umiejętności pozwalające na skuteczne przeprowadzenie audytu energetycznego, 
 • zdobywają wiedzę potrzebną do sporządzenia raportu z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy będą doskonale przygotowani na wyzwania związane z pracą audytora energetycznego, w tym na ocenę opłacalności inwestycji w OZE w przedsiębiorstwie.