Rejestr EMAS – co to jest i dlaczego warto w nim się znaleźć?

Dbanie o środowisko i minimalizowanie wszelkich działań, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, jest obecnie bardzo ważną sprawą. Z tego względu powstały różnego rodzaju normy i przepisy, które regulują działanie firm w tym zakresie. Rejestr EMAS gromadzi różne instytucje i firmy, które dbają o to, aby ich działalność prowadzona była w ekologiczny i zgodny z wymaganiami EMAS sposób.

Czym jest rejestr EMAS?

EMAS to System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme), który jest unijnym systemem certyfikacji środowiskowej, funkcjonującym w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 roku w sprawie tego pióro wolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. 

Głównym założeniem i celem wprowadzenia rejestru EMAS, jest wyróżnienie tych organizacji, które podejmują działania wychodzące poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i stale doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej. Rejestr ten to tak naprawdę bardzo prestiżowe grono różnych organizacji, działających na korzyść środowiska. Z tego względu tak wiele firm chce się znaleźć w tym gronie. System ten dostępny jest zarówno dla instytucji publicznych, komunalnych i samorządowych, małych i dużych przedsiębiorstw komercyjnych, ale także dla tych działających w formule non-profit.

System EMAS to także znakomite narzędzie, ułatwiające instytucjom i firmom uporządkowanie ich działalności środowiskowej. Dodatkowo pozwala to zredukować koszty dzięki oszczędnej gospodarce surowcowej i niższym opłatom środowiskowym, ale jednocześnie minimalizowane jest także ryzyko nałożenia na daną firmę kar w związku z nieprzestrzeganiem przepisów środowiskowych.

Co muszą zrobić firmy, aby znaleźć się w rejestrze EMAS?

Rejestr EMAS to bardzo elitarne grono instytucji i firm, dlatego, aby się w nim znaleźć, należy spełnić szereg wymogów. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem rejestracji w tym systemie muszą spełnić takie wymagania jak:

  • przeprowadzić formalny przegląd środowiskowy swoich działań, wyrobów i oferowanych usług,
  • stworzyć skuteczny system zarządzania środowiskowego,
  • legitymować się programem audytorów wewnętrznych pozwalających śledzić wyniki działań na rzecz środowiska,
  • wdrożyć system zarządzania środowiskowego (SZŚ), który będzie spełniał wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu EMAS,
  • sporządzić i opracować deklarację środowiskową,
  • opublikować deklarację środowiskową i poddać  system zarządzania środowiskowego oraz deklarację weryfikacji przez akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację PCA.

Instytucje i firmy posiadające certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, mają znacząco ułatwione zadanie. Muszą one jedynie uzupełnić wymagania systemowe o dodatkowe wymogi związane z EMAS, przygotować deklarację środowiskową i zgłosić się do akredytowanego weryfikatora EMAS. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

Jak wygląda rejestracja w EMAS?

Jeśli przeprowadzony przez weryfikatora audyt zostanie rozpatrzony w pozytywny sposób, podpisuje on oświadczenie o spełnieniu przez daną firmę bądź instytucję wymagań rozporządzenia EMAS. Ostatni etap rejestracji to złożenie wniosku wraz z deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wniosek ten powinien zawierać wypełniony i podpisany formularz zgodny ze wzorem podanym w rozporządzeniu o wzorze wniosku EMAS, zwalidowaną deklarację środowiskową w wersji elektronicznej lub w postaci wydrukowanego dokumentu oraz podpisane oryginalne oświadczenie weryfikatora środowiskowego. Taki wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Dlaczego warto znajdować się w rejestrze EMAS?

Rejestr EMAS to bardzo prestiżowa grupa organizacji, które realizują plany działań ograniczające w sposób skuteczny ich negatywne oddziaływanie na środowisko, spowodowane prowadzoną przez nie działalnością. Wszystkie zarejestrowane w systemie EMAS instytucje i przedsiębiorstwa są powszechnie postrzegane na całym świecie, jako organizacje, które prowadzą swoją działalność w sposób odpowiedzialny, efektywny i w pełni przejrzysty. 

Pozwala to uzyskać znacznie większą wiarygodność w oczach klientów, inwestorów, władz administracyjnych czy też organów kontrolnych tym samym polepszając wizerunek firmy i zwiększając zaufanie do niej. Wszystko to skutkuje lepszym prosperowaniem firmy i jej stałym rozwojem, co wpływa również na większe zarobki i efektywność działalności.