Audytor wewnętrzny ISO 27001 – poznaj jego zadania

Skuteczna ochrona informacji to z punktu widzenia współczesnego modelu biznesowego kwestia niezwykle istotna, a jednocześnie wyjątkowo trudna do osiągnięcia. Większość przedsiębiorstw opiera swoje działania, projekty i decyzje na podstawie zebranych przez siebie informacji, które w rękach konkurencji mogłyby okazać się nadzwyczajnie cenne.

Niestety, wraz z rozwojem Internetu i cyberprzestrzeni, ochrona nawet pozornie nieistotnych danych to ogromne wyzwanie – włamania do systemów, utrata danych wewnętrznych, naruszenie poufności czy wyciek danych do wiadomości publicznej to jedynie część z zagrywek stosowanych przez organizacje przestępcze nastawione na zyski ze sprzedaży wrażliwych i poufnych danych temu, kto zechce za nie zapłacić.

Skutki ewentualnego naruszenia danych mogą być tragiczne w skutkach dla każdego biznesu – utrata informacji to nie tylko straty finansowe czy ryzyko utraty pierwszeństwa we wprowadzeniu danego projektu na rynek, ale też strata zaufania klientów i wypracowywanej latami pozycji rynkowej. Rozwiązaniem na miarę XXI wieku stało się więc systemowe do ochrony informacji bazowane na normie ISO 27001.

Niezwykle ważną rolę w procesie jego wdrażania odegra audytor wewnętrzy ISO 27001, który upewni się o sprawnym działaniu całego systemu. Jakie zadania stoją przed nim w pracy z ISO 27001?

Audyt wewnętrzny – znaczenie dla działalności biznesu

Praca audytora wewnętrznego polegająca na sprawdzaniu poprawności działań przedsiębiorstwa, odnajdowaniu jego słabych i silnych stron, dokumentowaniu procesów i określaniu działań naprawczych dla popełnianych w firmie błędów istnieje na rynku właściwie od zawsze i obejmuje nie tylko kwestie związane z certyfikatami ISO czy normami prawnymi, ale właściwie wszystkie obszary działalności firmy – od finansów, przez kadry, po wszelkie kwestie prawne.

W przypadku audytu i audytorów wewnętrznych ISO 27001, głównym powodem prowadzenia tego typu działań wewnątrz firmy jest sprawdzenie zgodności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z obowiązującą normą, udokumentowanie działań podejmowanych przez firmę w zakresie ochrony informacji, a także wskazanie odpowiednich czynności naprawczych, korygujących i zapobiegawczych w przypadku dostrzeżenia ewentualnych błędów i niedociągnięć.

Audyty wewnętrzne, zgodnie z założeniem powinny odbywać się regularnie, stanowiąc pewną ciągłość i umożliwiając weryfikację postępów w ramach prowadzonych udoskonaleń.

Choć z reguły nie jest to audyt prowadzony przez zewnętrzną jednostkę akredytowaną, konieczność zachowania pełnej niezależności i bezstronności ze strony audytora wewnętrznego ISO 27001 jest jedną z zasad umożliwiających weryfikację wiarygodności przeprowadzonego audytu. Jedną z ważniejszych cech audytora będzie więc zatem kompletna i bezwzględna niezależność. Konieczna w tym przypadku jest również doskonała znajomość standardu, którą można osiągnąć po odbyciu odpowiedniego kursu z normy ISO 27001 – szkolenie tego typu organizuje m.in. Bureau Veritas.

Wykonanie audytu

Audytor wewnętrzny ISO 27001 – podstawowe zadania i kompetencje

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji to jedne z najczęściej certyfikowanych i audytowanych systemów stosowanych przez organizacje na całym świecie. Rola audytora wewnętrznego ISO 27001 jest w ich przypadku niemała, jako że firmy decydujące się na wdrożenie, stosowanie czy certyfikację swojego systemu zarządzania muszą być w stanie udowodnić i udokumentować swoją zgodność z normą w formie niezależnej, bezstronnej opinii audytora. Choć więc ten może być osobą związaną bezpośrednio z firmą i zatrudnioną w niej na podstawie stałej umowy, na czas audytu musi wykazać się zupełnym brakiem emocjonalnych powiązań z daną sprawą i przedsiębiorstwem – wyniki audytu muszą być rzetelne i nie mogą zostać podważone przez instytucje zewnętrzne.

Wśród zadań podejmowanych przez audytora wewnętrznego ISO 27001 w ramach prowadzenia audytów wewnętrznych można wymienić cały szereg działań prowadzących do uzyskania konkretnych informacji o stanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie.

Jego rolą w firmie będzie nie tylko przeprowadzanie badań audytowych na podstawie określonych międzynarodowo wytycznych dla audytorów wewnętrznych i dokumentowanie ich wyników w oparciu o porównania i odwołania do normy ISO 27001, ale też wszelka działalność doradcza i weryfikująca, umożliwiająca usprawnianie działań operacyjnych danej firmy.

Audytor wewnętrzny ISO 27001 pełni w pewnym sensie nie tylko rolę niezależnego kontrolera jakości stosowanych przez firmę praktyk i ich zgodności z założeniami normy, do której firma aspiruje, ale też rolę pomocnika, wspierając firmę w osiąganiu określonych celów systemowych i proponując rozwiązania udoskonalające działania w danym obszarze wymagającym zgodnie z audytem natychmiastowego planu naprawczego.

Pierwszym zadaniem audytora wewnętrznego ISO 27001 w pracy z normą w danej firmie będzie przeprowadzenie tzw. analizy luk, która w sposób dokładny i wiarygodny przeanalizuje stosowany przez firmę dotychczasowy system ochrony bezpieczeństwa informacji, często całkowicie rozbieżny z założeniami standardu ISO. Celem takie analizy luk będzie odnalezienie słabych i mocnych stron obecnego systemu w celu stworzenia na jego podstawie lepszego, udoskonalonego systemu zapewniającego zarówno sprostanie wymaganiom ISO 27001, jak i pozostawiającego część dotychczas podejmowanych działań w stanie niezmienionym lub udoskonalonym, jeśli choć częściowo zgadzają się one z założeniami normy.

Audytorzy wewnętrzni ISO 27001, choć często pracują bezpośrednio dla audytowanej przez nich firmy, w swoich działaniach stosują identyczne schematy, jakimi posługują się na co dzień audytorzy zewnętrzni prowadzący audyty certyfikacyjne i całkowicie niezależni od badanej przez siebie firmy.

ISO 27001 szkolenie

Rola doradcza i najważniejsze kompetencje audytora wewnętrznego ISO 27001

Audytorzy wewnętrzni są postrzegani często przez środowisko zawodowe danej firmy jako osoby zagrażające jej integralności i wyszukujące problemów tam, gdzie ich nie ma, jednak w praktyce to właśnie dzięki nim firmy są w stanie utrzymać swój certyfikat ISO 27001 oraz prowadzić działania zapewniające bezpieczeństwo informacji na najwyższym, światowym poziomie.

Audytorzy pełnią też co więcej rolę doradców procesu wdrażania i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, opierając się w swoich poradach na doświadczeniu i ekspertyzie w obrębie omawianej normy. Z tego też powodu wśród ważniejszych cech charakteru i osobowości audytorów wewnętrznych należy wymienić wspaniałą organizację pracy, sumienność, rzetelność, elastyczność, zdyscyplinowanie i bezstronność.

Audytor powinien być do tego doskonale przeszkolony i przygotowany do pracy z ludźmi, którzy niejednokrotnie niechętnie podchodzą do jakichkolwiek zmian w zasadach działania firmy i potrzebują pomocy w zrozumieniu ich sensu i przydatności.

Osoby na stanowisku audytora wewnętrznego ISO 27001 muszą być wreszcie przygotowane do pracy pod względem technicznym, posiadając wiedzę i jak najbardziej aktualne szkolenia z zakresu normy ISO 27001 i prowadzenia audytów w oparciu o jej zasady.

Przygotowanie do roli audytora wewnętrznego ISO 27001 to proces, w którym niezwykle przydatne mogą okazać się wszelkiego rodzaju szkolenia organizowane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne takie jak Bureau Veritas. Jedynie tego typu jednostki gwarantują wiarygodne i formalnie akceptowalne przygotowanie audytorów wewnętrznych do powierzanej im w firmie roli, a tym samym udostępniają do dyspozycji przedsiębiorców specjalistów, którzy przygotują ich właściwie do procesu certyfikacji i końcowego zewnętrznego audytu certyfikującego.